Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-11/2019

 • access_time kwiecień 16, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

DSP.100-4/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-11/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 15 kwietnia 2019 roku

w sprawie: podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – „styczeń 2019” etap drugi

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Uczelnia) dokonuje się podwyższenia wynagrodzeń zasadniczych pracowników zgodnie z poniższymi zasadami:

 1. podwyżka przeprowadzana jest centralnie, a jej środki przeznaczone są na poprawę poziomu przeciętnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Uczelni;
 2. regulacja płac podzielona została na dwa etapy:
  a) pierwszy etap dokonał się w grudniu 2018 r., gdy Uczelnia musiała dokonać zmian w tabeli dostosowując dotychczasowe wynagrodzenia nauczycieli akademickich, biorąc za podstawę minimalne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze dla profesora określone rozporządzeniem MNiSW z dnia 25 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1838), dalej zwanym Rozporządzeniem,
  b) drugi etap podwyżek dla pozostałej części nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi obejmuje wynagrodzenie zasadnicze wraz z pochodnymi w przeciętnej wysokości 7% z wyrównaniem od 1 stycznia 2019 r. zgodnie z tabelą I, tabelą II oraz tabelą III, stanowiącymi załączniki do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 1. Wynagrodzenia zasadnicze pracowników zatrudnionych w ramach dodatkowego etatu pozostają na poziomie minimalnych stawek wyliczonych na podstawie Rozporządzenia, o którym mowa w § 1 pkt. 2) lit. a).
 2. Stawki przedemerytalne wypłaca się pracownikom według zasad określonych w Regulaminie wynagradzania.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 11_2019

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 11_2019

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 11_2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.04.2019 07:58