Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-101/2019

  • access_time grudzień 20, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

TG.011-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-101/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 10 grudnia 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji gospodarowania odpadami wytworzonymi w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§1

Wprowadza się instrukcję gospodarowania odpadami wytwarzanymi w jednostkach organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne Uniwersytetu Pedagogicznego do przestrzegania wprowadzonych niniejszym zarządzeniem zasad gospodarowania odpadami.

§3

Traci moc zarządzenie nr R-24/2006 Rektora Akademii Pedagogicznej z dnia 21 grudnia 2006 r. w sprawie zasad gospodarowania odpadami wytworzonymi w Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Załącznik do zarządzenia_R_101_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 20.12.2019 07:25