Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2019

 • access_time grudzień 20, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-26/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 9 grudnia 2019 roku

w sprawie: połączenia trzech jednostek (Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i  Multimedialnego, Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych oraz Studium Kształcenia Nauczycieli) i ustanowienia nowej struktury Instytutu Nauk o Wychowaniu

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), § 16 ust. 5 oraz § 57 ust. 1 w związku z § 49 ust. 1 Statutu Uczelni, zgodnie z uchwałą Senatu Nr 9/30.09.2019 z dnia 30 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego działające dotychczas w strukturze Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana zostaje połączone z Interdyscyplinarnym Centrum Badań Edukacyjnych działającym dotychczas w strukturze Wydziału Pedagogicznego oraz Studium Kształcenia Nauczycieli działającym dotychczas w strukturze Uczelni jako jednostka ogólnouczelniana tworząc jednostkę o nazwie Europejskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM) działającą w strukturze Instytutu Nauk o Wychowaniu.

§ 2

 1. Dyrektor Centrum, o którym mowa w § 1, zostanie powołany zgodnie z § 49 ust. 4 Statutu.
 2. Regulamin Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego (ECKUM) stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Tracą moc:

 1. zarządzenie Nr R/Z.0201-26/2010 Rektora z 20 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Studium Kształcenia Nauczycieli,
 2. Aneks z dnia 29 listopada 2012 roku do zarządzenia Nr R/Z.0201-26/2010 Rektora z dnia 20 lipca 2010 roku w sprawie utworzenia Studium Kształcenia nauczycieli
 3. zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2013 Rektora z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie utworzenia Interdyscyplinarnego Centrum Badań Edukacyjnych,
 4. zarządzenie Nr R/Z.0201-61/2018 Rektora z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
  i Multimedialnego.

§ 4

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 5

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 października 2019 roku.

Załącznik do zarządzenia_R_100_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 20.12.2019 07:16