Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Wrzesień 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-32/2018

w sprawie: wysokości jednorazowych opłat wnoszonych przez studentów za świadczone w Uczelni usługi edukacyjne w roku akademickim 2018/2019

  • access_time Wrzesień 24, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-31/2018

w sprawie: protokołów konieczności dotyczących finansowania kosztów przewodów doktorskich, postępowań habilitacyjnych i postępowań o nadanie tytułu profesora ze środków Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Sierpień 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-30/2018

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-62/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie określenia zasad i trybu działania komisji konkursowych ds. zatrudniania nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz kryteriów oceny kwalifikacji kandydatów na stanowiska nauczycieli akademickich

  • access_time Sierpień 29, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-29/2018

w sprawie: protokołów konieczności do umów cywilno-prawnych z pracownikami Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z osobami niebędącymi pracownikami Uczelni

  • access_time Sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-28/2018

w sprawie: nowelizacji Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

  • access_time Sierpień 20, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-27/2018

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni