Archiwum

Uniwersytet Pedagogiczny

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej należy do grupy najintensywniej rozwijających się uczelni w kraju. Jest uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym i dydaktycznym. Posiada ugruntowaną pozycję w wielu dziedzinach aktywności akademickiej, w badaniach naukowych w obszarze nauk przyrodniczych i humanistycznych oraz pod względem jakości kształcenia na większości kierunków studiów, a także pod względem mobilności badawczej i dydaktycznej pracowników i studentów.

W ostatnich latach nastąpiła gruntowna przebudowa struktury organizacyjnej Uniwersytetu, nasilenie aktywności badawczej i rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej, znaczące rozszerzenie oferty edukacyjnej, urozmaicenie i modernizacja procesu dydaktycznego. Obecnie jego struktura organizacyjna opiera się na siedmiu Wydziałach: Humanistycznym, Filologicznym, Pedagogicznym, Geograficzno-Biologicznym, Matematyczno-Fizyczno-Technicznym, Sztuki oraz Politologii.

Aktualności:

  • access_time Lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-23/2018

w sprawie: wzoru porozumienia w sprawie niepedagogicznych praktyk zawodowych

  • access_time Lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-22/2018

w sprawie: wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, cudzoziemcami oraz słuchaczami studiów podyplomowych

  • access_time Lipiec 10, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-21/2018

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

  • access_time Lipiec 3, 2018

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-20/2018

w sprawie: wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019

  • access_time Lipiec 3, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-19/2018

w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2018/2019

  • access_time Czerwiec 14, 2018

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-18/2018

w sprawie: dodatkowego wynagrodzenia przysługującego nauczycielom akademickim za udział w pracach Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2018/2019