Archiwum

 • access_time Marzec 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2019

w sprawie: utworzenia szkoły doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Marzec 15, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-5/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-28/2018 Rektora w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000,00 euro w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Marzec 13, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-4/2019

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-12/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.

 • access_time Luty 18, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 10/28.01.2019

w sprawie: międzynarodowej współpracy naukowej

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 9/28.01.2019

w sprawie: wyrażenia zgody w zakresie rozpoznania możliwości i dokonania sprzedaży Domu Studenckiego

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 8/28.01.2019

w sprawie: zasad finansowania działalności Uczelni w roku 2019

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 7/28.01.2019

w sprawie: uzupełnienia składu Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 6/28.01.2019

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 5/28.01.2019

w sprawie: procentowego podziału obowiązków nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2019

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 4/28.01.2019

w sprawie: nowelizacji „Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji narodowej w Krakowie w latach 2014 – 2022”

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 3/28.01.2019

w sprawie: określenia sposobu powołania i zadań pierwszej Rady Uczelni oraz ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia członka Rady Uczelni

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 2/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia narzutu kosztów pośrednich na rok 2019

 • access_time Luty 8, 2019

Uchwała Senatu nr 1/28.01.2019

w sprawie: zatwierdzenia Planu remontów i inwestycji na rok 2019

 • access_time Styczeń 28, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2019

w sprawie: nowelizacji Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-1/2019

w sprawie: wprowadzenia zasad działalności Orkiestry Symfonicznej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Styczeń 22, 2019

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-65/2018

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

 • access_time Styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 24/17.12.2018

w sprawie : wyrażenia zgody na wykonywanie dodatkowego zajęcia zarobkowego przez Rektora Uczelni

 • access_time Styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 23/17.12.2018

w sprawie: likwidacji godzin obliczeniowych ponadwymiarowych za prace licencjackie i magisterskie na studiach niestacjonarnych

 • access_time Styczeń 11, 2019

Uchwała Senatu nr 22/17.12.2018

w sprawie: gospodarki finansowej Uczelni