Archiwum

 • access_time Lipiec 1, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/2020

w sprawie: wzorów umów o warunkach odpłatności za naukę na studiach podyplomowych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-48/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-41/2020 Rektora z dnia 27 maja 2020 roku w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • access_time Czerwiec 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/2020

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-37/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Czerwiec 26, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-46/2020

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 26 czerwca 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godz. 23.59

 • access_time Czerwiec 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-45/2020

w sprawie: wprowadzenia wzorów umów oraz zasad zawierania umów i wynagradzania osób prowadzących zajęcia na studiach podyplomowych oraz kierowników studiów podyplomowych

 • access_time Czerwiec 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-44/2020

w sprawie: ustanowienia struktury organizacyjnej Instytutu Filologii Angielskiej

 • access_time Czerwiec 15, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-43/2020

w sprawie: Regulaminu udostępniania informacji publicznej przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Czerwiec 9, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-42/2020

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2020

w sprawie: zdalnego przeprowadzania egzaminów dyplomowych

 • access_time Maj 27, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-40/2020

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

 • access_time Maj 25, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2020

w sprawie: wysokości opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia, studia jednolite magisterskie oraz do Szkoły Doktorskiej wnoszonej przez kandydatów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Maj 20, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2020

w sprawie: stopniowego znoszenia ograniczeń w działalności Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie od 20 maja 2020 roku

 • access_time Maj 20, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-37/2020

w sprawie: wysokości opłat związanych z uczestnictwem w studiach podyplomowych rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021

 • access_time Maj 19, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-36/2020

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr R/Z.0201-37/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 listopada 2015 roku w sprawie: zasad dokonywania okresowej oceny nauczycieli akademickich w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 • access_time Maj 19, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-35/2020

w sprawie: zasad podejmowania i odbywania studiów wyższych na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez cudzoziemców

 • access_time Maj 9, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/2020

w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytutu Filologii Angielskiej

 • access_time Maj 9, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2020

w sprawie: zdalnego odbywania zajęć i sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

 • access_time Kwiecień 30, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-32/2020

w sprawie: przeprowadzania posiedzeń organów Uczelni oraz innych jej ciał kolegialnych z wykorzystaniem technologii informatycznych

 • access_time Kwiecień 16, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-31/2020

w sprawie: szczegółowych zasad sporządzania i wydawania oryginałów dyplomów doktorskich i habilitacyjnych oraz odpisów w języku polskim i języku angielskim

 • access_time Kwiecień 16, 2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-30/2020

w sprawie: harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2020/2021