Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-47/2017

  • access_time wrzesień 29, 2017
  • person Aneta Wojcik
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-47/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 września 2017 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego
i Multimedialnego

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
(tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842), § 31 ust. 1 Statutu Uczelni oraz zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni Nr 6/29.09.2017 zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadza się nowy Regulamin Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Tracą moc:

  • § 3 Aneksu z dnia 26 października 2006 roku do zarządzenia Nr R/Z.0201-1/2005 Rektora z dnia 25 stycznia 2005 roku,
  • załącznik do Aneksu z dnia 26 października 2006 roku do zarządzenia Nr R/Z.0201-1/2005 Rektora z dnia 25 stycznia 2005 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załącznik:

Załącznik – Regulamin Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 29.09.2017 08:00