Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-41/2017

 • access_time wrzesień 1, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-41/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 4 września 2017 roku

w sprawie: zatrudniania w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pracowników na etatach naukowo-technicznych

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) postanawiam, co następuje:

§1

Do wykonania zadań podstawowych o charakterze specjalistycznym Uczelnia zatrudnia pracowników naukowo-technicznych.

§2

Pracownik naukowo-techniczny może być zatrudniony w Uczelni na stanowisku:

 1. specjalista naukowo-techniczny,
 2. starszy specjalista naukowo-techniczny.

§3

 1. Kandydat na stanowiska naukowo-techniczne winien spełniać następujące warunki:
 • posiadać wykształcenie wyższe z co najmniej 3 letnim stażem pracy,
 • legitymować się publikacjami (patentami), a także przedstawić plan pracy naukowej.
 1. Pracownik naukowo-techniczny winien być zatrudniony przy wykonywaniu zadań specjalistycznych, takich jak:
 • uczestniczenie w pracach badawczych oraz wykonywanie prac pomocniczych przy badaniach naukowych,
 • pomoc w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć dydaktycznych,
 • wykonywanie prac usługowo-badawczych, doświadczalnych, inżynieryjnych
  i innych,
 • zbieranie oraz gromadzenie materiałów i literatury do prac naukowych prowadzonych w jednostce organizacyjnej, w której jest zatrudniony,
 • obsługa i nadzór specjalistycznej aparatury badawczej,
 • nadzór i opieka nad powierzonym mieniem zgodnie ze szczegółowym zakresem obowiązków pracownika.
 1. Zadania, o których mowa w ust. 2 szczegółowo określać ma zakres obowiązków pracownika ustalany przez Kierownika jednostki organizacyjnej, w której jest lub ma być zatrudniony kandydat na pracownika naukowo-technicznego.

§4

 1. Zatrudnienie pracownika na stanowisku naukowo-technicznym odbywa się na podstawie wniosku kierownika jednostki organizacyjnej zaakceptowanego uprzednio przez Prorektora ds. Nauki.
 2. Do wniosku o zatrudnienie kierownik jednostki winien załączyć szczegółowy zakres obowiązków kandydata na stanowisko naukowo-techniczne.
 3. Decyzję w sprawie zatrudnienia podejmuje Rektor zgodnie z obowiązującymi
  w Uczelni przepisami.

§5

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-8/2012 z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie: zatrudniania pracowników Uczelni na etatach naukowo-technicznych.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 01.09.2017 06:54