Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-39/2017

 • access_time lipiec 28, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-39/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie: Wydziału Politologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842) oraz zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni z dnia 21 marca 2016 r., postanawiam, co następuje:

§1

Z dniem 1 września 2017 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczyna funkcjonowanie Wydział Politologii (WPl).

§2

 1. Wydziałem Politologii kieruje Dziekan przy pomocy dwóch Prodziekanów.
 2. Dziekan Wydziału Politologii z dniem 1 września 2017 r. obejmuje obowiązki statutowe
  i ponosi odpowiedzialność za pracę Wydziału.

§3

Strukturę Wydziału tworzą:

 1. Instytut Prawa, Administracji i Ekonomii (IPAiE)
  1. Katedra Prawa Publicznego (KPPub)
  2. Katedra Administracji i Polityk Publicznych (KAiP)
  3. Katedra Samorządu i Zarządzania (KSZ)
  4. Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej (KEiPG)
 2. Instytut Politologii (IPol)
  1. Katedra Instytucji Politycznych i Prawnych (KIPiP)
  2. Katedra Doktryn Politycznych i Edukacji Obywatelskiej (KDPiEO)
  3. Katedra Systemów Politycznych (KSP)
  4. Katedra Teorii Polityki (KTP)
  5. Katedra Studiów Obszarowych (KSO)
   • Zakład Geopolityki, Geostrategii i Zagrożeń Cywilizacyjnych (ZGGiZC)
  6. Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego (KBW)
  7. Katedra Bezpieczeństwa Społecznego (KBSp)
   • Zakład Historii Obronności (ZHO)
  8. Międzynarodowe Centrum Naukowo-Badawcze „Mediterraneum” (MCNBM)

§4

Kierownicy Katedr i Zakładów, o których mowa w § 3 zostaną powołani zgodnie
z § 40 ust. 3 oraz § 41 ust. 2 Statutu Uczelni.

§5

Nauczyciele akademiccy oraz pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi Instytutu Politologii wykonywać będą obowiązki wynikające ze stosunku pracy w ramach: Instytutu Prawa, Administracji i Ekonomii oraz Instytutu Politologii.

§6

 1. Wszystkie dotychczasowe decyzje Dziekana Wydziału Humanistycznego podjęte
  w odniesieniu do obecnego Instytutu Politologii, jego studentów, doktorantów
  i słuchaczy studiów podyplomowych, jak i pracowników pozostają w mocy.
 2. Zachowują ważność wszystkie uchwały i decyzje Rady Wydziału Humanistycznego oraz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w odniesieniu do obecnego Instytutu Politologii.
 3. Moc obowiązującą zachowują również umowy ze studentami, doktorantami
  i słuchaczami studiów podyplomowych oraz umowy i porozumienia zawarte
  z podmiotami zewnętrznymi.

§7

 1. Z dniem 1 września 2017 roku studenci kierunków realizowanych w Instytucie Politologii staną się studentami Wydziału Politologii.
 2. Studenci kierunków prowadzonych obecnie przez Instytut Politologii, który obronią pracę dyplomową do końca września 2017 roku otrzymają dyplomy ukończenia studiów na Wydziale Humanistycznym.
 3. Studenci, którzy przystąpią do obrony pracy dyplomowej po 30 września br. otrzymają dyplom ukończenia studiów wydany przez Wydział Politologii.

§8

Obecny Instytut Politologii oraz Dziekanat Wydziału Humanistycznego dokonują podziału majątku zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.

§9

Sprawy nie wymienione w niniejszym Zarządzeniu będą rozwiązywane na podstawie Decyzji Rektora lub osób przez Niego upoważnionych.

§10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2017 roku.

 

Aneks

z dnia 31 lipca 2017 roku

do

Zarządzenia Nr R/Z.0201-39/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 lipca 2017 roku

w sprawie: Wydziału Politologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.: Dz.U. 2016 poz. 1842), zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, postanawiam, co następuje:

§ 1

W przedmiotowym zarządzeniu zmianie ulega zapis § 7 ust. 1, który przyjmuje poniższą treść:

Z dniem 1 września 2017 roku studenci kierunków realizowanych w Instytucie Politologii staną się studentami Wydziału Politologii. Lista kierunków stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia”.

§ 2

1. Pozostałe zapisy przedmiotowego zarządzenia pozostają bez zmian.

2. Załącznik, o którym mowa w § 1, zostaje dołączony do niniejszego aneksu.

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od 1 września 2017 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik do Aneksu

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 28.07.2017 09:50