Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-38/2017

 • access_time lipiec 27, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 lipca 2017 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2017 poz. 1842) oraz zgodnie z § 30 ust. 3 Statutu Uczelni, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę organizacyjną Instytutu Neofilologii, którą tworzą:

Filologia angielska

 1. Katedra Językoznawstwa Angielskiego (KJA)
 2. Katedra Literatury Anglojęzycznej (KLA)
 3. Katedra Dydaktyki Przekładu (KDPrz.)
 4. Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego (KHiKKA), w skład której wchodzi:
 • Zakład Historii i Kultury Materialnej Krajów Angielskiego Obszaru Językowego (ZHKMKA)
 1. Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego (KDJA), w skład której wchodzi:
 • Pracownia Praktycznej Nauki Języka Angielskiego (PPNJA)
 1. Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej (KCEJ).

Filologia germańska

 1. Katedra Literatury Niemieckojęzycznej (KLN)
 2. Katedra Językoznawstwa Niemieckiego (KJN)
 3. Katedra Historii i Kultury Krajów Niemieckiego Obszaru Językowego (KHiKN).

Filologia romańska

 1. Katedra Literatur Francuskiego Obszaru Językowego (KLFOJ), w skład której wchodzi:
 • Pracownia Badań Porównawczych nad Współczesną Kulturą Zachodnią (KBPnWKZ)
 1. Katedra Językoznawstwa Romańskiego (KJRom.), w skład której wchodzi:
 • Pracownia Lingwistyki Komputerowej (PLKo)
 1. Katedra Glottodydaktyki i Nauczania Zdalnego (KGiNZ).

Filologia rosyjska

 1. Katedra Językoznawstwa Rosyjskiego (KJRos.)
 2. Katedra Przekładoznawstwa (KPrz)
 3. Katedra Literatury Rosyjskiej (KLRos.).

Filologia włoska

 1. Katedra Językoznawstwa Włoskiego (KJW), w skład której wchodzą:
 • Pracownia Literatury Włoskiej (PLW)
 • Zespół Komparatystyki Teatru.

Filologia hiszpańska

 1. Katedra Języka i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (KJiKH), w skład której wchodzi:
 • Pracownia Językoznawstwa Hiszpańskiego i Dydaktyki Języków Iberyjskich (PJHiDJI)
 1. Katedra Literatur Hiszpańskiego Obszaru Językowego (KLHOJ)
 2. Katedra Historii i Kultury Hiszpańskiego Obszaru Językowego (KiKHOJ).

§ 2

Kierownicy Katedr i Pracowni, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie
z § 40 ust. 3 oraz § 51 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Służb Pracowniczych do przeprowadzenia
w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 27.07.2017 09:48