Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2018

  • access_time luty 9, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 8 lutego 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia „Instrukcji dotyczącej zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie”.

Działając na podstawie art. 66 i 198 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 222) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadza się do stosowania „Instrukcję dotyczącą zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie” (dalej: Instrukcja), która stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Studenci i doktoranci podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i mają prawo do korzystania bezpłatnie ze świadczeń opieki medycznej w placówkach, które zawarły umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 3

Jednostką właściwą do realizacji w Uczelni procedury ubezpieczeń zdrowotnych dla studentów
i doktorantów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie jest Biuro Spraw Studenckich.

§ 4

Nadzór nad realizacją i przestrzeganiem postanowień Instrukcji powierzam Prorektorowi
ds. Studenckich.

§ 5

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  2. Traci moc Decyzja Nr 6/04 Prorektora ds. Studenckich z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie zasad ubezpieczenia zdrowotnego studentów.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Instrukcja

Załącznik nr 1 do Instrukcji

Załącznik nr 2 do Instrukcji

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 09.02.2018 11:37