Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201- 30/2017

 • access_time lipiec 10, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201- 30/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 10 lipca 2017 roku

w sprawie: zasad udzielania urlopów naukowych

Na podstawie art. 66 ust.1 i art. 134 ust. 1, 3, 4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 1842) i § 86 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, może otrzymać, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: „Uczelnia”) płatny urlop naukowy, w wymiarze nieprzekraczającym roku, w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią.
 2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy, w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy (dalej: płatny urlop naukowy – doktorski).
 3. Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop bezpłatny dla celów naukowych (dalej: bezpłatny urlop naukowy).

§ 2

 1. Nauczyciel akademicki może otrzymać urlop, o którym mowa w § 1, jeżeli nie spowoduje to zakłócenia pracy w jednostce organizacyjnej zatrudniającej nauczyciela akademickiego.
 2. Urlop naukowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 może być udzielony w przypadku, gdy realizowane przez pracownika badania naukowe wymagają przeprowadzenia ich poza Uczelnią.
 3. O płatny urlop naukowy nauczyciel akademicki może ubiegać się nie wcześniej niż po siedmiu latach zatrudnienia w Uczelni.

§ 3

 1. Urlop naukowy może zostać udzielony na wniosek nauczyciela akademickiego.
 2. Wzory wniosków:
  1. w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego określa załącznik nr 1;
  2. w sprawie udzielenia płatnego urlopu naukowego – doktorskiego określa załącznik nr 2;
  3. w sprawie udzielenia bezpłatnego urlopu dla celów naukowych określa załącznik
   nr 3.
 3. Wniosek o udzielenie urlopu, zaopiniowany przez Radę jednostki organizacyjnej, a w razie jej braku przez Kierownika jednostki organizacyjnej, Kierownik jednostki składa do właściwego dziekanatu w celu zaopiniowania przez Radę Wydziału.
 4. Dziekani, za pośrednictwem Biura Nauki, przedkładają Prorektorowi ds. Nauki zaopiniowane przez Radę Wydziału wnioski, w terminie do dnia 31 maja lub do 15 listopada.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, takich jak uzyskanie stypendium, zagranicznego stażu badawczego, wniosek może być złożony w innym terminie, nie później jednak niż na miesiąc przed terminem rozpoczęcia planowanego urlopu.
 6. Wniosek pracownika jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej zaopiniowany przez jej Kierownika przekazywany jest Prorektorowi ds. Nauki za pośrednictwem Biura Nauki.
 7. Decyzję o udzieleniu lub nieudzieleniu urlopu podejmuje Prorektor ds. Nauki po zasięgnięciu opinii Senackiej Komisji ds. Nauki.
 8. Od decyzji Prorektora nauczyciel akademicki może złożyć odwołanie do Rektora. Odwołanie składa się za pośrednictwem Prorektora ds. Nauki, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 9. Wnioski niespełniające wymogów formalnych ustawy – Prawo o szkolnictwie Wyższym pozostawia się bez rozpatrzenia, informując o tym wnioskodawcę na piśmie.

§ 4

 1. W trakcie przebywania na urlopie naukowym nauczyciel akademicki nie może wykonywać obowiązków dydaktycznych, w tym w szczególności realizować wyjazdów zagranicznych na wykłady w ramach programu „Erasmus +” oraz zajęć dydaktycznych na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. W okresie przebywania na urlopie naukowym nauczyciel akademicki nie może wykonywać obowiązków organizacyjnych ani pełnić funkcji kierowniczych.
 3. Nauczyciel akademicki, korzystający z urlopu naukowego może pełnić funkcje promotora, kopromotora, promotora pomocniczego, recenzenta, opiniodawcy lub członka komisji w przewodach doktorskich i w postępowaniach o nadanie stopnia doktora habilitowanego lub tytułu naukowego profesora. Może także uczestniczyć w konferencjach, sympozjach, kongresach, seminariach naukowych, w tym na zasadzie delegacji służbowych.
 4. Wynagrodzenie za czas płatnych urlopów, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oblicza się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.
 5. Nie dopuszcza się dzielenia płatnego urlopu naukowego na części. Z urlopu tego można skorzystać w sposób ciągły w wymiarze maksymalnie do jednego roku.
 6. Nauczyciel akademicki ma obowiązek wykorzystać urlop wypoczynkowy przysługujący w roku, w którym korzysta z płatnego urlopu naukowego, najpóźniej do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego.

§5

 1. Po zakończeniu urlopu naukowego nauczyciel akademicki zobowiązany jest złożyć do Prorektora ds. Nauki, za pośrednictwem Biura Nauki, w terminie określonym w decyzji o udzieleniu urlopu, sprawozdanie – zaopiniowane przez Radę jednostki organizacyjnej i Radę Wydziału, a w przypadku jednostki międzywydziałowej lub ogólnouczelnianej – jej Kierownika. Wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.
 2. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską, który w trakcie przebywania na płatnym urlopie naukowym – doktorskim przystąpi do obrony rozprawy doktorskiej, ma obowiązek niezwłocznie, pisemnie powiadomić o tym fakcie Prorektora ds. Nauki oraz powrotu do pracy w terminie pięciu dni liczonych od daty przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej.
 3. Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską i przebywający na płatnym urlopie naukowym – doktorskim, który w trakcie urlopu zamknie przewód doktorski bez przystąpienia do obrony rozprawy doktorskiej, zobowiązany jest do przerwania urlopu i podjęcia pracy w ciągu pięciu dni od daty otrzymania decyzji o zamknięciu przewodu od jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski. O tym fakcie nauczyciel pisemnie, niezwłocznie powiadamia Prorektora ds. Nauki.

§ 6

Tracą moc dotychczasowe dokumenty w przedmiotowym zakresie.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

 

Załączniki:
Załącznik 1 – wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem

Załącznik 2 – wniosek o udzielenie płatnego urlopu naukowego – doktorskiego związanego z przygotowaniem rozprawy doktorskiej

Załącznik 3 – wniosek o udzielenie bezpłatnego urlopu dla celów naukowych
Załącznik 4 – sprawozdanie z prac zrealizowanych w trakcie płatnego urlopu naukowego/płatnego urlopu naukowego-doktorskiego/bezpłatnego urlopu naukowego

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 10.07.2017 08:50