Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-28/2017

 • access_time czerwiec 30, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-28/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: szczegółowych zasad prowadzenia dokumentacji przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej w Uniwersytecie Pedagogicznym
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
(tj. Dz.U. 2016 poz. 1842), § 3 ust. 5 Regulaminu Studiów UP, przyjętego przez Senat UP uchwałą Nr 5/24.04.2017 oraz w zw. z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. 2016 poz. 1554) postanawiam,
co następuje:

§1

 1. Od roku akademickiego 2017/2018 prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów wyższych odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym (Uczelnia.XP / Wirtualna Uczelnia).
 2. Obowiązkiem prowadzącego kurs jest wpisywanie ocen do systemu niezwłocznie po ich wystawieniu.

§2

 1. Od roku akademickiego 2017/2018 „tradycyjny” indeks nie stanowi podstawy dokumentowania przebiegu studiów.
 2. W stosunku do studentów kontynuujących studnia na kolejnych latach prowadzący przedmiot wpisują oceny do w/w indeksu na wniosek studenta.

§3

Sposób dokumentowania przebiegu studiów wyższych w formie elektronicznej.

Przebieg studiów dokumentowany jest:

 1. w protokołach zaliczenia kursu, sporządzonych w postaci wydruków danych z Wirtualnej Uczelni;

Protokoły mogą być przygotowane jedynie po uprzednim wpisaniu ocen do systemu, tylko na podstawie znajdujących się tam danych i potwierdzone podpisem prowadzącego.

Protokoły zaliczeń obowiązują dla wszystkich form kursu, przechowywane są we właściwym dziekanacie w formie wydruku.

Pracownicy dziekanatów zobowiązani są do weryfikacji kompletności danych
w protokołach.

 1. w kartach okresowych osiągnięć studenta, sporządzonych w postaci wydruków danych
  z systemu;

Dziekanat po rozliczeniu studenta, przygotowuje wydruki kart na podstawie danych znajdujących się w systemie Uczelnia.XP. Dziekan potwierdza podpisem w karcie wpis studenta na kolejny rok studiów.

Egzemplarz karty przechowuje się w teczce akt osobowych studenta.

§4

 1. Ogłoszenie ocen następuje w module Wirtualna Uczenia.
 2. Prowadzący kurs zobowiązani są do dostarczenia do właściwego dziekanatu podpisanych przez siebie protokołów w terminie 7 dni od terminu egzaminu lub zaliczenia, jednak nie później niż ostatniego dnia sesji poprawkowej.
 3. Studenci zobowiązani są do sprawdzenia przed zakończeniem semestru, czy wszystkie uzyskane przez nich oceny są wpisane do systemu.

§5

 1. W przypadku gdy w opinii studenta ocena wpisana do Wirtualnej Uczelni różni się od faktycznie uzyskanej, student powinien zgłosić ten fakt prowadzącemu zajęcia w terminie 7 dni od dnia wprowadzenia oceny do Wirtualnej Uczelni.
 2. W przypadku potwierdzenia faktu, o którym mowa w ust. 1 po przekazaniu protokołu do dziekanatu prowadzący zajęcia może dokonać zmiany wpisanej oceny wyłącznie na wydrukowanym protokole.
 3. Pracownik dziekanatu zobowiązany jest do dokonania zmiany w systemie wyłącznie na podstawie adnotacji prowadzącego zajęcia.
 4. W przypadku nieuwzględnienia wniosku studenta przez prowadzącego zajęcia studentowi przysługuje prawo odwołania się do Dziekana Wydziału.

§6

Dziekanaty Wydziałów zobowiązane są do weryfikacji osiągnięć studenta w systemie w danym okresie rozliczeniowym oraz rozliczenia studenta w systemie w terminach wskazanych
w decyzji o organizacji danego roku akademickiego.

§7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 30.06.2017 08:36