Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-27/2017

 • access_time czerwiec 30, 2017
 • person Aneta Wojcik
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2017

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie: wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2017/2018

Na podstawie § 17 ust. 1-2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestnictwa w badaniach naukowych i pracach rozwojowych (Dz.U. 2006 nr 190 poz. 1406 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Cudzoziemcy studiujący w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wnoszą opłaty za naukę na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych semestralnie.

§ 2

 1. Na studiach stacjonarnych opłata za każdy semestr nauki wynosi 500 EURO (EUR).
 2. Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:
 3. na pierwszym roku studiów:

– pierwszą ratę – do 30 września 2017 roku,

– drugą ratę – do 15 marca 2018 roku;

 1. na kolejnych latach studiów:

– pierwszą ratę – do 31 października 2017 roku,

– drugą ratę – do 15 marca 2018 roku.

§ 3

 1. Cudzoziemcy odbywający naukę na studiach niestacjonarnych wnoszą opłatę za naukę w wysokości takiej samej jak obywatele polscy.
 2. Wysokość opłaty dla studentów studiów niestacjonarnych przyjętych na pierwszy rok studiów została określona w Zarządzeniu Rektora Nr R/Z.0201-19/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów I lat studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 – opłata za jeden semestr studiów (http://vfire.up.krakow.pl/intranet/ZR/Z2017R019.pdf).
 3. Wysokość opłaty dla studentów studiów niestacjonarnych od drugiego roku została określona w Zarządzeniu Rektora Nr R/Z.0201-26/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie: wysokości opłat wnoszonych przez studentów studiów niestacjonarnych – od drugiego roku – w roku akademickim 2017/2018

(http://vfire.up.krakow.pl/intranet/ZR/Z2017R026.pdf).

 1. Opłaty, o których mowa w ust. 2 i 3 należy wnieść w poniższych terminach:

– pierwszą ratę – do 31 października 2017 roku,

– drugą ratę – do 15 marca 2018 roku.

§ 4

 1. Student wnosi opłatę na konto wskazane przez Uczelnię w złotych polskich (PLN) lub w przeliczeniu na euro (EUR) według kursu średniego euro Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu (roboczym) poprzedzającym dzień dokonania wpłaty.
 2. W przypadku wniesienia opłaty w euro (EUR) przeliczoną kwotę należy zaokrąglić do pełnych euro (EUR) w dół, na korzyść studenta.

§5

 1. Dyrektorów/kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych zobowiązuję do kontroli terminowego wnoszenia opłat za studia.
 2. Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aneta Wojcik

Data opublikowania: 30.06.2017 08:31