Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2018

  • access_time luty 5, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 stycznia 2018 roku

w sprawie: nowelizacji Regulaminu Organizacyjnego

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 120 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

 

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam znowelizowany Regulamin Organizacyjny Uczelni, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2011 Rektora z dnia 12 grudnia 2011 roku.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik 1 – Regulamin Organizacyjny

Załącznik 2 – Schemat organizacyjny UP

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 05.02.2018 11:30