Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-9/2018

  • access_time kwiecień 26, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-9/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 25 kwietnia 2018 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca
1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.) oraz art. 27, art. 30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Z dniem 1 maja 2018 roku wprowadzam w życie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Regulamin), stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Zobowiązuję wszystkich kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do zapoznania podległych im pracowników z Regulaminem.

§ 2

Z dniem 30 kwietnia 2018 roku traci moc zarządzenie Nr R/Z.0201-27/2009 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia
14 grudnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załącznik:

Załącznik-Regulamin Zakładowego Funduszu Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Załącznik 1 – wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów, kolonii

Załącznik 2 – wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów

Załącznik 3 – oświadczenie do wniosku o przynanie dofinansowania do wczasów

Załącznik 4 – wniosek o przyznanie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik 5 – wniosek o przyznanie pożyczki z zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Załącznik 6 – umowa pożyczki z ZFŚS

 

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 26.04.2018 12:36