Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-7/2019

  • access_time Kwiecień 5, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

IOD.080-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-7/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 03 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia wewnętrznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa informacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzam następujące dokumenty z zakresu bezpieczeństwa informacji:

  1. Instrukcję Zarządzania Systemami Informatycznymi Służącymi do Przetwarzania Danych Osobowych, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
  2. Regulamin Zarządzania Incydentami Bezpieczeństwa Informacji, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
  3. Regulamin Serwisu Internetowego UP, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni do stosowania zasad zawartych w dokumentach, o których mowa w § 1 i zapoznania z nimi podległych pracowników.

§ 3

Załączniki, o których mowa w § 1, dostępne są w Intranecie. Ścieżka dostępu: Struktura – Inspektor Ochrony Danych – Dokumenty – Obowiązujące akty wewnątrzuczelniane.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 05.04.2019 08:09