Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-50/2018

 • access_time Listopad 6, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 25 października 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk o Wychowaniu

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, po uzyskaniu opinii Rady Wydziału Pedagogicznego: Nr 78/2018 z dnia 10 lipca 2018 roku oraz Nr 88/2018 z dnia 25 września 2018 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę organizacyjną Instytutu Nauk o Wychowaniu, którą tworzą:

 1. Katedra Pedagogiki Społecznej i Andragogiki (KPSA)
 2. Zakład Pedagogiki Medialnej (ZPM)
 3. Katedra Dydaktyki i Metodologii Badań Edukacyjnych (KDMBE)
 4. Zakład „Historii Edukacji i Wychowania w Rodzinie” (ZHEWR)
 5. Laboratorium Mikroprocesów edukacyjnych (LMe)
 6. Zakład Edukacji Zdrowotnej (ZEZ)
 7. Katedra Podstaw Pedagogiki (KPPe)
 8. Zakład Psychologii Stosowanej (ZSP)
 9. Katedra Pedagogiki Opiekuńczej i Rodziny (KPOR)

§ 2

 1. Kierownicy Katedr, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.
 2. Kierownicy Zakładów, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie z § 41 ust. 2 Statutu Uczelni.
 3. Kierownik Laboratorium, o którym mowa w § 1 zostanie powołany zgodnie z § 51 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 2018 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 06.11.2018 12:07