Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-49/2018

  • access_time Październik 29, 2018
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-49/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 19 października 2018 roku

 

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Matematyki

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j.: Dz.U. 2018 poz. 1668) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam nową strukturę Instytutu Matematyki, którą tworzą:

  1. Katedra Algebry (KA)
  2. Katedra Edukacji Matematycznej (KEM)
  3. Katedra Podstaw Matematyki (KPMa)
  4. Katedra Analizy Matematycznej (KAMa)
  5. Katedra Zastosowań Matematyki (KZM)
  6. Katedra Geometrii.

§ 2

Kierownicy katedr, o których mowa w § 1 zostaną powołani zgodnie z § 40 ust. 3 Statutu Uczelni.

§ 3

Zobowiązuję Kierownika Działu Spraw Pracowniczych do przeprowadzenia w/w zmian w zakresie organizacyjnym i kadrowym.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 listopada 2018 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 29.10.2018 13:26