Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-3/2019

 • access_time luty 18, 2019
 • person Magdalena Froń
 • printer

DSP.100-2/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 15 lutego 2019 roku.

 

w sprawie: określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 116 ust. 7 oraz art. 136 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.) oraz art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2018 poz. 1191 i 1293) w celu wykonania postanowień Uchwały Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 stycznia 2019 r. ustalam, co następuje:

§ 1

Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej
o indywidualnym charakterze w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości przeznaczenia i sposobu wyrażania, po którym został trwały ślad materialny (utwór).

§ 2

 1. Wynagrodzenie za pracę nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem:
 2. dydaktycznym,
 3. badawczym,
 4. badawczo-dydaktycznym

w całości objęte jest uprawnieniem do zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.).

 1. Dyplomowani bibliotekarze oraz dyplomowanymi pracownicy dokumentacji
  i informacji naukowej są od dnia wejścia w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668) nauczycielami akademickimi, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r.

 

§ 3

 1. Zgodnie z art. 136 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do składników wynagrodzenia, o którym mowa w § 2 ust. 1 zalicza się:
 2. wynagrodzenie zasadnicze,
 3. dodatek za staż pracy,
 4. dodatek funkcyjny,
 5. dodatek zadaniowy,
 6. wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe albo godziny nadliczbowe,
 7. inne dodatki określone w regulaminie wynagradzania,
 8. wynagrodzenie za płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań,
 9. płatny urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym za podstawie umowy o współpracy naukowej (tzw. urlopy szkoleniowe),
 10. wynagrodzenie za recenzję rozpraw doktorskich i habilitacyjnych oraz
  w postępowaniu o nadanie tytułu profesora, a także za opracowanie oceny dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego w postępowaniu kwalifikacyjnym poprzedzającym zatrudnienie na stanowisku profesora lub profesora uczelni lub innego stanowiska profesora określonego w Statucie Uniwersytetu Pedagogicznego,
 11. kierowanie lub sprawowanie opieki nad studenckimi praktykami zawodowymi,
 12. pełnienie funkcji promotora lub promotora pomocniczego sprawującego opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 13. pracę członka w komisji rekrutacyjnej.

§ 4

 1. Warunkiem zastosowania 50% kosztów uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi jest złożenie przez pracownika w Sekcji ds. Płac w terminie do 5 grudnia danego roku oświadczenia o deklarowanej procentowej części wynagrodzenia zasadniczego na rok następny, do której będą miały zastosowanie koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich. Wzór oświadczenia, o którym mowa stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Nie złożenie przez pracownika w podanym wyżej terminie wniosku skutkuje brakiem naliczenia 50% kosztów uzyskania przychodów.
 2. Zakres stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu od wynagrodzeń pracowników niebędących nauczycielami akademickimi uzależniony jest od zakresu wykonywanych przez nich prac o charakterze twórczym wynikających z ich zakresów czynności służbowych i mieszczących się w katalogu działalności wymienionych w art. 22 ust. 9b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018 poz. 1509 z późn. zm.).
 3. Wynagrodzenie za pracę pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, objęte 50% kosztami uzyskania przychodów może stanowić do 45% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
 4. Pracownik zatrudniony w trakcie roku kalendarzowego winien złożyć oświadczenie,
  o którym mowa w ust. 1 do Sekcji ds. Płac – przed terminem pierwszej wypłaty wynagrodzenia.

§ 5

Zobowiązuje się każdego pracownika o którym mowa w § 4 do prowadzenia ewidencji prac objętych prawami autorskimi, na potrzeby kontroli podatkowej. Ewidencja ta winna być przechowywana w jednostce organizacyjnej UP zatrudniającej pracownika.

§ 6

Nie stosuje się 50% kosztów uzyskania przychodów w odniesieniu do:

 1. wynagrodzenia wypłacanego za okres nieobecności  w pracy, w szczególności za:

a)urlop wypoczynkowy,

b)urlop dla poratowania zdrowia,

c)urlop okolicznościowy,

d)urlop macierzyński, urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlop rodzicielski, urlop ojcowski,

e)okres zwolnienia lekarskiego,

f)zwolnienie od pracy nad dzieckiem do dwóch dni, o którym mowa w art. 188 kp. (tzw. opieka nad dzieckiem)

g)inne usprawiedliwione nieobecności w pracy w ramach których pracownik nie wykonuje pracy.

2. świadczeń wypłacanych przez ZUS,

3. nagród jubileuszowych,

4. nagród Rektora,

5. dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

6. odpraw emerytalno-rentowych.

§ 7

Traci moc zarządzenie nr R/Z.0201-5/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania i wyliczania wynagrodzenia pracowników Uniwersytetu Pedagogicznego za prace będące przedmiotem praw autorskich wykonywane w ramach stosunku pracy.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2019 roku.

 

Załączniki:

Załącznik 1 -Oświadczenie pracownika nie będącego nauczycielem akademickim dla celów podatkowych

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Magdalena Froń

Data opublikowania: 18.02.2019 10:14