Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-2/2019

  • access_time styczeń 28, 2019
  • person Aleksandra Ciejka
  • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-2/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 21 stycznia 2019 roku

w sprawie: nowelizacji Procedury antyplagiatowej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Działając na podstawie art. 66 ust. 2, w związku z art. 76 ust. 4 oraz 351 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższymi nauce (tj. Dz.U. 2018 poz. 1668), zgodnie
z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadza się znowelizowaną Procedurę antyplagiatową, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Procedura służy do weryfikowania samodzielności i oryginalności pracy dyplomowej i obejmuje wszystkie pisemne prace dyplomowe składane w Uczelni: doktorskie, magisterskie, licencjackie, inżynierskie oraz końcowe na studiach podyplomowych.

§ 2

  1. Sprawdzanie prac odbywa się w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym (JSA) prowadzonym przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w celu zapewnienia wsparcia w zakresie przeciwdziałania naruszeniom przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  2. JSA wykorzystuje dane zawarte w repozytorium pisemnych prac dyplomowych oraz bazie dokumentów w postępowaniach awansowych.

§ 3

  1. Sprawdzaniem prac dyplomowych w JSA zajmują się promotorzy prac dyplomowych.
  2. Za zgodność wersji elektronicznej pracy dyplomowej z wersją drukowaną odpowiada dyplomant.

§ 4

Nadzór nad realizacją procedury sprawuje Prorektor ds. Kształcenia.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-38/2013 Rektora z dnia 2 grudnia 2013 roku.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Załączniki:

Załącznik nr 1 do Procedury antyplagiatowej

Załącznik nr 2 do Procedury antyplagiatowej

Załącznik nr 3 do Procedury antyplagiatowej

Załącznik nr 4 do Procedury antyplagiatowej

Załącznik nr 5 do Procedury antyplagiatowej

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 28.01.2019 12:24