Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-13/2019

  • access_time kwiecień 30, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

R.011-10/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 kwietnia 2019 roku

 

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019 zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam w życie Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który został przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019.

§2

Traci moc Zarządzenie Rektora numer R/Z.0201-13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie nowelizacji Statutu Uczelni.

§ 3

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 23 pkt 2, § 31-36, § 40-42, oraz przepisów działu VIII, które wchodzą życie z dniem uchwalenia Statutu.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia Nr R/Z.0201-13/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 30.04.2019 12:05