Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-12/2019

 • access_time kwiecień 30, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

BHP.130-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-12/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 25 kwietnia 2019 roku

w sprawie: wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz postępowania w razie wypadku lub awarii oraz Regulaminu określającego zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, art. 51 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2018 r. w sprawie sposobu zapewnienia w uczelni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i kształcenia (Dz.U. 2018 poz. 2090) zarządzam,
co następuje:

§ 1

Wprowadza się:

 1. Regulamin określający zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz postępowania
  w razie wypadku lub awarii
  , który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 2. Regulamin określający zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
  który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zobowiązuję kierowników wszystkich jednostek organizacyjnych Uczelni do stosowania zasad zawartych w Regulaminach, o których mowa w § 1 i zapoznania z nimi podległych pracowników.

§ 3

 1. Regulamin określający zasady udostępniania, bezpiecznego i higienicznego korzystania z infrastruktury, pomieszczeń i wyposażenia technicznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz postępowania
  w razie wypadku lub awarii
  umieszcza się w budynkach Uczelni oraz na stronie internetowej Uczelni.
 2. Regulamin określający zasady postępowania w przypadkach wystąpienia bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie umieszcza się na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr R/Z.0201-12/2019 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R/Z.0201-12/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 30.04.2019 11:56