Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-10/2019

  • access_time Kwiecień 11, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

R.011-9/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-10/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 09 kwietnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze administracji Uczelni

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Uczelni postanawiam, co następuje:

§ 1

  1. W strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie tworzy się Biuro Szkoły Doktorskiej (BSD).
  2. Biuro, o którym mowa w ust. 1, podlegać będzie bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki.

§ 2

  1. Kierownika Biura, o którym mowa w § 1 powoła Rektor, zgodnie z § 118 ust. 2 Statutu Uczelni,
  2. Kanclerza i Kierownika Działu Spraw Pracowniczych czynię odpowiedzialnymi za przeprowadzenie w/w zmian, w tym opracowanie zakresu zadań dla nowej jednostki.

§ 3

W związku z §§ 1-2 dokonuje się zmian w Regulaminie Organizacyjnym Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 11.04.2019 11:10