Archiwum

Zarządzenie Rektora nr R/Z.0201-6/2018

 • access_time marzec 2, 2018
 • person Aleksandra Ciejka
 • printer

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2018

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 1 marca 2018 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Wydziału Politologii oraz Wydziału Pedagogicznego

Działając na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo
o szkolnictwie wyższym
(Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn. zm.), § 30 ust. 3 Statutu Uczelni,
po uzyskaniu opinii Rady Wydziału Politologii z dnia 22 lutego 2018 roku oraz wobec braku opinii Rady Wydziału Pedagogicznego zarządzam, co następuje:

§1

 1. W strukturze Wydziału Politologii tworzy się Instytut Nauk o Bezpieczeństwie (INoB)
  w organizacji
  .
 2. Z dniem 1 października 2018 roku w strukturze Wydziału Pedagogicznego likwiduje się Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej (IBEO).

§2

Władze Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie (w organizacji) oraz jego struktura wyłonione zostaną zgodnie z zapisami Statutu Uczelni i Regulaminu wyborczego na kadencję upływającą 31.08.2021 roku.

§3

Następujące osoby czynię odpowiedzialnymi za podjęcie wszelkich działań niezbędnych do przeprowadzenia zmian, o których mowa w § 1:

 • Kanclerza – w zakresie administracyjno-technicznym oraz lokalowym,
 • Prorektora ds. Kształcenia – w zakresie dydaktyki,
 • Prorektora ds. Nauki – w zakresie naukowo-badawczym,
 • Dziekanów Wydziału Politologii i Wydziału Pedagogicznego, Kanclerza oraz Kierownika Działu Spraw Pracowniczych – w zakresie spraw personalnych.

§4

 1. Instytut, o którym mowa w §1 ust. 1 rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 października 2018 roku.
 2. Do tego czasu struktury Wydziału Politologii oraz Wydziału Pedagogicznego pozostają bez zmian.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Aleksandra Ciejka

Data opublikowania: 02.03.2018 12:45