Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-98/2019

  • access_time grudzień 5, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DSP.100-8/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-98/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 4 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmiany Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm), § 16 ust. 5 Statutu Uczelni oraz zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1352, z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr R/Z.0201-9/2018 Rektora z dnia 25 kwietnia 2018 r. (dalej jako: „Regulamin”) zmianie ulegają poniższe zapisy:
  2. § 10 ust. 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

„rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem, emerytem lub rencistą gospodarstwo domowe (będący na utrzymaniu pracownika lub samotnego rodzica, jeżeli dochód brutto na osobę nie przekracza kwoty najniższej emerytury)”.

  1. § 11 ust. 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

„posiadającym dochód na członka rodziny nieprzekraczający 100% najniższego wynagrodzenia określonego przez MRPiPS”.

  1. § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Sposób obliczania dofinansowania ustala poniższa tabela:”

Progi Dochód brutto na osobę Procent kwoty bazowej brutto

I próg

II próg

III próg

do 100 %

powyżej 100%

powyżej 200%

100%

95%

90%

§ 2

W związku z zapisami § 1 zmianie ulegają Załączniki nr 1 i 2 do Regulaminu otrzymując treść jak załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Załączniki do zarządzenia_nr_R_Z_0201_98_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 05.12.2019 14:46