Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2019

 • access_time Grudzień 5, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

RD.400-3-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-92/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 listopada 2019 roku

w sprawie: Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.2018, poz. 1668 z późn. zm.), w związku z § 87 ust. 11 Statutu Uczelni, a także realizując wytyczne zawarte w:

 • Rozporządzeniu MNiSW z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861,z późn. zm.);
 • Rozporządzeniu MNiSW z dnia 25 lipca 2019 r., w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019, poz.1450);
 • Rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 września 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz.U. 2018, poz. 1787);
 • Strategii Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 2014-2022;
 • Regulaminie studiów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
 • Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni z 19 września 2019 r.

zarządzam co następuje:

§ 1

 1. W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustanawia się Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia (WSJK).
 2. Opis Wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Upoważniony Prorektor określi:

 1. szczegółowe zasady funkcjonowania systemu, w tym procedury określające sposób realizacji, monitorowania i pomiar procesu jakości kształcenia,
 2. politykę informacyjną, w tym zasady gromadzenia, przechowywania, udostępniania informacji w zakresie badań prowadzonych nad kulturą jakości w Uniwersytecie,
 3. wzory dokumentów,
 4. zasady obsługi administracyjnej systemu.

§ 3

 1. Z systemu, o którym mowa w § 1, wyłącza się system ewaluacji związany z oceną jakościową szkoły doktorskiej.
 2. Za przygotowanie i wdrożenie systemu ewaluacji jakości kształcenia w szkole doktorskiej czynię odpowiedzialnym Dyrektora Szkoły Doktorskiej.

§ 4

 1. Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia nie obejmuje oceny jakości studiów podyplomowych.
 2. Za stworzenie i wdrożenie systemu zapewnienia jakości kształcenia na studiach podyplomowych czynię odpowiedzialnym Kierownika Centrum Doskonalenia Kompetencji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 października 2019 roku.

Załącznik do zarządzenia Nr R_Z_0201_92_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 05.12.2019 14:21