Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-82/2019

 • access_time listopad 8, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-11/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201- 82/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 października 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Geografii

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 ust. 2
i 3, § 48 ust. 2 i 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze Instytutu Geografii powołuje się następujące zespoły badawcze:1) Zespół Badań Geoinformacyjnych (ZBG),
  2) Zespół Badań Sedymentologicznych (ZBS),
  3) Zespół Badań Edukacji w zakresie Przedsiębiorczości (ZBEwzP),
  4) Zespół Interdyscyplinarnych Badań w Turystyce (ZIBwT).
 2. W strukturze Instytutu Geografii powołuje się następujące redakcje czasopism naukowych:1) Redakcję czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Geographica” (RSG),
  2) Redakcję czasopisma naukowego „Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego” ( RPKGP),
  3) Redakcję czasopisma naukowego „Przedsiębiorczość-Edukacja” (RPE).

§ 2

 1. Kierownicy zespołów badawczych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1-4) zostaną powołani zgodnie z § 47 ust. 3 Statutu.
 2. Redaktorzy naczelni redakcji czasopism naukowych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 1-3) zostaną powołani zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.11.2019 14:19