Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2020

  • access_time Luty 3, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BD.011-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-8/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr R/Z.0201-86/2019 Rektora w sprawie Zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego

Działając na podstawie art. 23 ust. 1, w zw. z art. 192 ust. 2 pkt. 2) i art. 221 ust. 14 pkt. 2) ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem z dnia 21 września 2018 r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U.2018 poz.1837) oraz zgodnie z § 18 Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakwie stanowiących zał. nr 1 do Uchwały Senatu Uczelni z dnia 30 września 2019 r Nr 7/30.09.2019, § 8 Zasad i trybu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie stanowiących zał. nr 1 do Uchwały Senatu Uczelni z dnia 30 września 2019 r. Nr 8/30.09.2019 oraz § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr R/Z.0201-86/2019 Rektora z dnia 5 listopada 2019 roku w sprawie Zasad ustalania wysokości opłat za przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego zmianie ulega treść § 8, który otrzymuje następujące brzmienie:

„W Uczelni pobierane są opłaty za wydanie:

  1. odpisu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w wysokości:
    a) 60,00 zł – za odpis w języku polskim,
    b) 80,00 zł – za odpis w języku obcym;
  2. duplikatu dyplomu doktorskiego i dyplomu habilitacyjnego w wysokości 90,00 zł”

§ 2

Pozostałe zapisy przedmiotowego zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 14:11