Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2019

  • access_time Październik 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KB.011-33/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-73/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: przekształcenia Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń z jednostki wydziałowej w jednostkę ogólnouczelnianą

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, zgodnie z uchwałą Senatu Nr 9/30.09.2019 z dnia 30 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Centrum Dokumentacji, Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń działające w strukturze Wydziału Humanistycznego przekształca się w jednostkę ogólnouczelnianą.
  2. Centrum, o którym mowa w ust. 1, podlega Prorektorowi ds. Nauki.

§ 2

Tracą moc:

  1. § 2 zarządzenia Nr R/Z.0201-3/2011 Rektora z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków oraz załącznik do przedmiotowego zarządzenia;
  2. Aneks nr 2 z dnia 7 października 2013 r., w sprawie zmian w Statucie Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń do zarządzenia Nr R/Z.0201-3/2011 Rektora z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie powołania Centrum Dokumentacji Przymusowych Migracji Polaków.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.10.2019 08:44