Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-72/2019

  • access_time Październik 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

KB.011-32/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-72/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze Biblioteki Głównej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, zgodnie z uchwałą Senatu Nr 9/30.09.2019 z dnia 30 września 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. W strukturze Uczelni likwiduje się Muzeum Podręcznika (MP), będące jednostką ogólnouczelnianą.
  2. Zbiory należące dotychczas do Muzeum Podręcznika (MP) zostają włączone do Biblioteki Głównej jako wydzielona kolekcja o nazwie Muzeum Podręcznika.

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2014 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Muzeum Podręcznika.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.10.2019 08:40

Wielkość czcionki
Kontarst