Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-71/2019

 • access_time Październik 8, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-31/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-71/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: ustanowienia nowej struktury Kwestury

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.) oraz zgodnie z § 30 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze organizacyjnej administracji Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustanawia się nową strukturę Kwestury, którą tworzą:
  1) Dział Finansowo-Księgowy,
  2) Zespół ds. Budżetowania i Controllingu.
 2. Kierownik jednostki, o której mowa w ust. 1 pkt. 1) zostanie powołany zgodnie z § 65 ust. 2 Statutu Uczelni z dnia 17.04.2019 r. wprowadzonego Zarządzeniem
  Nr R/Z.0201-13/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 r.

§ 2

 1. W Dziale Finansowo-Księgowym funkcjonuje Samodzielne Stanowisko ds. Rozliczania Projektów.
 2. W ramach Zespołu ds. Budżetowania i Controllingu funkcjonuje Samodzielne Stanowisko ds. Planowania i Analiz.
 3. W ramach Zespołu, o którym mowa w ust. 2 mogą być tworzone kolejne samodzielne stanowiska.

§ 3

Tracą moc:

 1. Zarządzenie Nr R/Z.0201-1/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 11 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni;
 2. Nr R/Z.0201-6/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni;
 3. Nr R/Z.0201-10/2016 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w strukturze administracji Uczelni;
 4. Nr R/Z.0201-25/2017 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 czerwca 2017 r, w sprawie zmian w strukturze administracji;

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.10.2019 08:29

Wielkość czcionki
Kontarst