Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2019

  • access_time październik 8, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

RD.456-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-70/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: wzorów umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych oraz cudzoziemcami, a także wprowadzenia wzoru oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z uchwałą Senatu Uczelni Nr 3/30.09.2019 z dnia 30 września 2019 r., w sprawie zasad pobierania i zwalniania z opłat za usługi edukacyjne zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadza się wzory umów w sprawie świadczenia usług edukacyjnych, w tym warunków odpłatności za naukę na studiach wyższych zawieranych ze studentami studiów niestacjonarnych oraz z cudzoziemcami.
  2. Wzór umowy ze studentami studiów niestacjonarnych stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  3. Wzór umowy z cudzoziemcami stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

  1. Wprowadza się wzór oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji warunków odpłatności za naukę na studiach w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dla studentów studiów stacjonarnych.
  2. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do podpisywania ze studentami umów, o których mowa w § 1 oraz oświadczeń, o których mowa w § 2 w imieniu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej
w Krakowie upoważniam Dyrektorów Instytutów i ich Zastępców.

§ 4

Traci moc zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2018 z dnia 3 lipca 2018 roku w sprawie wzorów umów zawieranych ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, cudzoziemcami oraz słuchaczami studiów podyplomowych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik numer 1

Załącznik numer 2

Załącznik numer 3

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 08.10.2019 08:13