Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2019

  • access_time Październik 2, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

FF.34-5/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-68/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 września 2019 roku

w sprawie: wysokości stawek wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, studiach jednolitych magisterskich oraz studiach doktoranckich/w szkole doktorskiej w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 136 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), § 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz.U. 2016 poz. 2063, z późn. zm.), w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1669, z późn. zm.), ustalam co następuje:

§ 1

W roku akademickim 2019/2020 nauczyciele akademiccy otrzymują wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe obliczone według następujących stawek:

LP. stanowisko stopień Stawka
za godzinę ponadwymiarową odpowiadającą
45 minutom w zł
1.

Profesor

Profesor Uczelni

Profesor wizytujący

/profesorowie tytularni/ 98,00
2.

Profesor Uczelni

Profesor wizytujący

Adiunkt

dr hab. 83,00
3.

Adiunkt

Asystent

dr 69,00
4. pozostałe stanowiska dr lub mgr 45,00

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 02.10.2019 07:45

Wielkość czcionki
Kontarst