Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2019

  • access_time Wrzesień 16, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DSP.100-6/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-64/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 września 2019 roku

 

w sprawie: wysokości dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Na podstawie art. 23 ust. 1 oraz art. 136 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się wysokość dodatków funkcyjnych dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
  2. Wysokość dodatków, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc:

  1. zapisy § 1 ust. 7 zarządzenia Nr R/Z.0201-13/2015 Rektora z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.
  2. Tabela V stanowiąca załącznik do zarządzenia Nr R/Z.0201-13/2015 Rektora z dnia 10 czerwca 2015 r., w sprawie zasad podwyższenia wynagrodzeń pracowników Uczelni.

§ 3

Kierownika Działu Spraw Pracowniczych czynię odpowiedzialnego za realizację postanowień niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 2 tygodni od dnia ogłoszenia.

Załącznik do Zarządzenia R_64_2019

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 16.09.2019 13:42