Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2019

 • access_time Sierpień 28, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

RSO.264-4/2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-60/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 sierpnia 2019 roku

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP)

Na podstawie § 57 ust. 3 lit. d) Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 roku oraz w związku z:

– art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);
– Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2018 poz. 1401 t.j.);
– rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101);
– zarządzeniem Nr 141 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych, załączonym do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2019 r (dalej: Zarządzenie),

w celu wykonania przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr I ust 1. pkt 1-11 oraz w Załączniku Nr II ust. 1 pkt. 1-6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101) zarządzam, co następuje:

§ 1

Zobowiązuję kierowników jednostek organizacyjnych Uczelni do zapewnienia funkcjonowania w niezbędnym zakresie podległych im jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem zastępujących zadań w zakresie pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP):

 1. monitorowanie zachowania dużych skupisk ludzkich przebywających w obiektach Uczelni, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, w tym imprez masowych i zgromadzeń publicznych;
 2. prowadzenie, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów wzmożoną kontrolę obiektów Uczelni, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 3. zalecenie podległemu personelowi informowania odpowiednich służb ochrony w przypadku zauważenia nieznanych pojazdów na terenie obiektów Uczelni, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
 4. poinformowanie pracowników Uczelni i studentów o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób przebywających na terenie Uczelni, zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 5. zapewnienie dostępności w trybie alarmowym pracowników niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 6. wzmożenie kontroli pojazdów oraz osób wchodzących na teren obiektów Uczelni;
 7. sprawdzanie na zewnątrz i od wewnątrz budynków będących w stałym użyciu, pod względem podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 8. kontrolowanie działania środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 9. sprawdzanie działania instalacji alarmowych oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu oraz przepustowość dróg ewakuacyjnych;
 10. dokonanie przeglądu procedur, rozkazów, szczegółowych wymagań osobowych i logistycznych oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 11. sprawdzenie aktualności danych teleadresowych organów właściwych w sprawach bezpieczeństwa, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego;
 12. prowadzenie akcji informacyjno-instruktażowej dla społeczności akademickiej dotyczącej potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania;
 13. monitorowanie stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Uczelni, ze szczególnym uwzględnieniem weryfikowania, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej, sprawdzania dostępności usług elektronicznych, dokonywania w razie potrzeby zmian w dostępie do systemów;
 14. poinformowanie społeczności akademickiej o konieczności zachowania zwiększonej czujności, w szczególności personel odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów;
 15. sprawdzanie kanałów łączności z innymi, właściwymi dla pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP);
 16. dokonywanie przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP);
 17. sprawdzenie aktualnego stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ocenienie wpływu zagrożenia na ich bezpieczeństwo na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 18. informowanie na bieżąco o ewentualnych zagrożeniach.

§ 2

Kierownik jednostki organizacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie niezwłocznie poinformuje Kanclerza Uczelni o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Uczelni, stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa pracowników i studentów lub mienia w znacznych rozmiarach oraz incydentów mających wpływ na bezpieczeństwo systemów informatycznych.

§ 3

Za realizację niniejszego zarządzenia w zakresie zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) oraz stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA CRP) czyni się odpowiedzialnym Kanclerza Uczelni.

§ 4

Po ustaniu przyczyn uzasadniających wprowadzenie stopnia alarmowego zobowiązuję Prorektora ds. Rozwoju do podjęcia działań mających na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania Uczelni.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 3 września 2019 roku do godziny 23.59.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 28.08.2019 13:46