Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2020

  • access_time Luty 3, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-3/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-6/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 27 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmiany zarządzenia nr R/Z.0201-97/2019 Rektora w sprawie zasad podpisywania porozumień o współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr R/Z.0201-97/2019 Rektora z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie zasad podpisywania porozumień o współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi zmianie ulega treść § 3, który otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Porozumienia o współpracy realizowane przez jednostki organizacyjne Uczelni podpisywane są przez Prorektorów, według kompetencji.

2. Rejestr porozumień, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, prowadzą odpowiedzialne merytorycznie jednostki organizacyjne (dalej: „jednostki”). Jednostki przechowują jeden egzemplarz porozumienia, drugi egzemplarz znajduje się w jednostce merytorycznie odpowiedzialnej za współpracę”.

§2

Pozostałe zapisy przedmiotowego zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 roku.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 14:07