Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2019

 • access_time Lipiec 19, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

KB.011-24/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-55/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 12 lipca 2019 roku

 

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Spraw Społecznych

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm) oraz § 57 ust. 3 Statutu Uczelni, w związku z uchwaleniem przez Senat Uczelni w dniu 17 kwietnia 2019 r. nowego Statutu (dalej: Statut) i koniecznością dostosowania do niego struktury Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. W strukturze Uczelni z dniem 1 października 2019 r. ustanawia się nową strukturę Instytutu Spraw Społecznych (ISS).
 2. Strukturę instytutu, o którym mowa w ust. 1 tworzą:
  1) Katedra Etyki i Polityki Społecznej (KEiPS)
  2) Katedra Gerontologii Społecznej i Pedagogiki Pracy (KGSiPP)
  3) Katedra Pomocy Postpenitencjarnej i Aktywizacji Zawodowej (KPPiAZ)
  4) Katedra Profilaktyki Problemów Społecznych (KPPS).

§ 2

 1. Dyrektor instytutu, o którym mowa w § 1 ust. 1, zostanie powołany zgodnie z § 43 ust. 11 Statutu.
 2. Zastępca dyrektora instytutu, o którym mowa w ust. 1, zostanie powołany zgodnie z § 43 ust. 12 Statutu.
 3. Kierownicy katedr, o których mowa w § 1 ust. 2, zostaną powołani zgodnie z § 46 ust. 4 Statutu.

§ 3

 1. Kierownika Działu Spraw Pracowniczych zobowiązuje się do przeprowadzenia zmian kadrowych wynikających z postanowień § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.
 2. Kanclerza zobowiązuje się do przeprowadzenia zmian lokalowych wynikających z postanowień § 1 i § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 4

Tracą moc wszelkie dotychczasowe zarządzenia dotyczące struktury Instytutu Spraw Społecznych.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 19.07.2019 08:01