Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2020

  • access_time Luty 3, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-2/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-5/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: powołania Rady dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku oraz zmiany Zarządzenia Nr R/Z.0201-32/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie utworzenia rad dyscyplin

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm.), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni oraz w związku z Decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 25 listopada 2019 r., o przyznaniu Uniwersytetowi Pedagogicznemu im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych powołuje się Radę dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku.

§ 2

W § 1 ust. 1 Zarządzenia Nr R/Z.0201-32/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 28 czerwca 2019 roku w pozycji: „Wydział Nauk Ścisłych i Przyrodniczych” dodaje się tiret czwarty o poniższym brzmieniu:

„- Rada dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 14:04