Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/2020

  • access_time Luty 3, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-4/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 47 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Informatyki likwiduje się zespół badawczy Cognitive and Transformative Computing (ZBCTC).

§ 2

Traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-111/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowi z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Informatyki.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 14:01