Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/2020

 • access_time Maj 9, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

BO.011-17/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-34/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 8 maja 2020 roku

w sprawie: utworzenia w strukturze Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Instytutu Filologii Angielskiej

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85 z późn. zm.) oraz § 17 ust. 27 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 1 czerwca 2020 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z Instytutu Neofilologii wyodrębnia się Instytut Filologii Angielskiej (IFA).
 2. Instytut, o którym mowa w ust. 1 rozpocznie funkcjonowanie z dniem 1 września 2020 roku.

§ 2

 1. Studenci kierunku filologia, specjalność: filologia angielska dokończą rozpoczęty cykl kształcenia w Instytucie Neofilologii.
 2. Studenci kierunku filologia angielska, który rozpoczęli kształcenie w roku akademickim 2019/20 i w latach kolejnych są studentami Instytutu Filologii Angielskiej.

§ 3

Struktura instytutu, o którym mowa w § 1 zostanie ustanowiona odrębnym zarządzeniem Rektora w terminie do 15 czerwca 2020 roku.

§ 4

Uczelniana Komisja Wyborcza określi tryb wyborów do rady instytutu i rekomendacji kandydatów na dyrektora instytutu.

§ 5

 1. Dyrektor instytutu, o którym mowa w § 1 zostanie powołany zgodnie z § 43 ust. 11 Statutu.
 2. Zastępca dyrektora instytutu, o którym mowa w ust. 1, zostanie powołany zgodnie z § 43 ust. 12 Statutu.

§ 6

Odpowiedzialnymi za podjęcie wszelkich działań niezbędnych do właściwego funkcjonowania Instytutu Filologii Angielskiej czynię następujące osoby:

 1. Prorektora ds. Kształcenia – w zakresie dydaktyki,
 2. Prorektora ds. Nauki – w zakresie naukowo-badawczym,
 3. Kierownika Działu Spraw Pracowniczych – w zakresie spraw personalnych,
 4. Kanclerza – w zakresie administracyjno-technicznym oraz lokalowym,
 5. Kierownika Centrum Rozwoju Systemów Dydaktycznych – w zakresie przyporządkowania studentów w systemie informatycznym,
 6. Kierownika Centrum Obsługi Informatycznej – w zakresie informatycznego wyodrębnienia Instytutu.
 7. Dyrektora Instytutu Neofilologii i Dyrektora Instytutu Filologii Angielskiej – w zakresie podziału zadań, odpowiedzialności i zobowiązań.

§ 7

Instytut Neofilologii dokonuje podziału majątku zgodnie z obowiązującymi w Uczelni przepisami.

§ 8

Sprawy nie wymienione w niniejszym zarządzeniu będą rozwiązywane na podstawie decyzji Rektora lub osób przez Niego upoważnionych.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 09.05.2020 16:28