Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2019

  • access_time Lipiec 15, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DNWO.420-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-33/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 2 lipca 2019 roku

w sprawie: Regulaminu studiów

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą nr 2/29.04.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku, po uzgodnieniu z Samorządem Studentów zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam Regulamin studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,
  2. Regulamin, o którym mowa w ust. 1, obowiązywać będzie od dnia 1 października 2019 r.

§ 2

Z dniem 30 września 2019 r. traci moc Zarządzenie Nr R/Z.0201-20/2017 Rektora z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu studiów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do Zarządzenia nr R/Z.0201-33/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 15.07.2019 13:02