Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2020

 • access_time Luty 3, 2020
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

RSO.264-2/2020

Zarządzenie Nr R/Z.0201-3/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 stycznia 2020 roku

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) na obszarze województwa małopolskiego oraz pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA) na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obowiązującego od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01, do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23.59

Działając na podstawie § 17 ust. 28 Statutu Uczelni, w związku z zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych „stopień BRAVO” oraz stopnia alarmowego „stopień ALFA-CRP”, załączonym do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 stycznia 2020 r. (dalej: Zarządzenie) w celu wykonania przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr I ust. 1 pkt 2-11, ust. 2 pkt. 2-12 oraz w Załączniku Nr II ust 1 pkt 1-6 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz. U. 2016 poz. 1101) zarządzam, co następuje:

§ 1

Za realizację niniejszego zarządzenia w zakresie zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) oraz pierwszego stopnia alarmowego (stopień ALFA–CRP) czyni się odpowiedzialnym Prorektora UP ds. Rozwoju.

§ 2

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a w szczególności kierownicy jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na terenie Uczelni zobowiązani są zapewnić bezpieczeństwo na terenie przez nich administrowanym, z uwzględnieniem zadań wynikających z drugiego stopnia alarmowego (stopień BRAVO) tj.:

 1. prowadzić wzmożoną kontrolę obiektów Uczelni, które potencjalnie mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 2. zalecić podległemu personelowi informowanie odpowiednich służb w przypadku zauważenia: nieznanych pojazdów na terenie Uczelni, porzuconych paczek i bagaży lub jakichkolwiek innych oznak nietypowej działalności;
 3. poinformować podległy personel o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do osób zachowujących się w sposób wzbudzający podejrzenia;
 4. zapewnić dostępność w trybie alarmowym członków personelu niezbędnych do wzmocnienia ochrony obiektów;
 5. przeprowadzić kontrolę pojazdów wjeżdżających oraz osób wchodzących na teren Uczelni;
 6. sprawdzać na zewnątrz i od wewnątrz, budynki będące w stałym użyciu w zakresie podejrzanych zachowań osób oraz w poszukiwaniu podejrzanych przedmiotów;
 7. sprawdzić działanie środków łączności wykorzystywanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa;
 8. dokonać, w ramach realizacji zadań administratorów obiektów, sprawdzenia działania instalacji alarmowych, przepustowości dróg ewakuacji oraz funkcjonowania systemów rejestracji obrazu;
 9. dokonać przeglądu wszystkich procedur, rozkazów oraz zadań związanych z wprowadzeniem wyższych stopni alarmowych;
 10. prowadzić akcję informacyjno-instruktażową dla społeczeństwa dotyczącą potencjalnego zagrożenia, jego skutków i sposobu postępowania;
 11. wprowadzić dodatkowe kontrole pojazdów, osób w rejonach zagrożonych na terenie Uczelni;
 12. sprawdzić funkcjonowanie zasilania awaryjnego;
 13. ostrzec społeczność akademicką o możliwych formach zdarzenia o charakterze terrorystycznym;
 14. zapewnić dostępność w trybie alarmowym personelu wyznaczonego do wdrażania procedur działania na wypadek zdarzeń o charakterze terrorystycznym;
 15. wprowadzić zakaz wstępu na teren obiektów Uczelni osobom postronnym;
 16. wprowadzić kontrolę wszystkich przesyłek pocztowych kierowanych do Uczelni;
 17. zamknąć i zabezpieczyć nieużywane regularnie budynki i pomieszczenia;
 18. dokonać przeglądu zapasów materiałowych i sprzętu, w tym dostępności środków i materiałów medycznych, z uwzględnieniem możliwości wykorzystania w przypadku wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

§ 3

Na koordynatora czynności wykonywanych w § 2 wyznaczam Zastępcę Kanclerza.

§ 4

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni, a w szczególności kierownik jednostki właściwej do spraw bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych Uczelni, zobowiązani są zapewnić funkcjonowanie podległych im jednostek, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji zadań w zakresie pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP), tj:

 1. wprowadzić wzmożoną kontrolę stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, a w  szczególności:
  a) monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej,
  b) sprawdzać dostępność usług elektronicznych,
  c) dokonywać, w razie potrzeby, zmian w dostępie do systemów;
 2. poinformować personel (w szczególności odpowiedzialny za bezpieczeństwo systemów) o konieczności zachowania zwiększonej czujności w stosunku do stanów odbiegających od normy;
 3. sprawdzić kanały łączności z innymi, właściwymi dla rodzaju stopnia alarmowego CRP, podmiotami biorącymi udział w reagowaniu kryzysowym, jak również dokonać
  weryfikacji ustanowionych punktów kontaktowych z podmiotami reagowania na incydenty bezpieczeństwa teleinformatycznego;
 4. dokonać przeglądu stosownych procedur oraz zadań związanych z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP, w szczególności dokonać:
  a) weryfikacji posiadanej kopii zapasowej systemów w stosunku do systemów teleinformatycznych wchodzących w skład infrastruktury krytycznej oraz systemów kluczowych dla funkcjonowania Uczelni,
  b) weryfikacji czasu wymaganego na przywrócenie poprawności funkcjonowania systemu;
 5. sprawdzić aktualny stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i ocenić wpływ zagrożenia na ich bezpieczeństwo teleinformatyczne na podstawie bieżących informacji i prognoz wydarzeń;
 6. informować na bieżąco koordynatora ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych o efektach przeprowadzanych działań.

§ 5

Na koordynatora ds. bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, o którym mowa w § 4, wyznaczam Kierownika Centrum Obsługi Informatycznej, którego czyni się odpowiedzialnym za realizację zadań wynikających z wprowadzenia pierwszego stopnia alarmowego CRP (stopień ALFA-CRP).

§ 6

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni informują niezwłocznie koordynatorów wymienionych w § 3 oraz § 5 o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej Uczelni.

§ 7

Za zabezpieczenie logistyczne wprowadzenia i uchylenia przedmiotowych stopni alarmowych na Uczelni czynię odpowiedzialnym Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje od dnia 23 stycznia 2020 r., od godz. 00:01 do dnia 29 stycznia 2020 r., do godz. 23:59.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.02.2020 13:58