Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2019

 • access_time Czerwiec 3, 2019
 • person Katarzyna Kruk
 • printer

FF.34-1/19

DNWO.402-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-25/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 29 maja 2019 roku

w sprawie: opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020

Działając na podstawie art. 79 w związku z art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) oraz zgodnie z § 57 ust. 3 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ustala się opłaty za usługi edukacyjne związane z kształceniem dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2019/2020 związane z:

 1. kształceniem na studiach niestacjonarnych – określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 2. kształceniem na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych związanym z powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce, prowadzeniem zajęć nieobjętych programem studiów – określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 3. wydaniem elektronicznej legitymacji studenckiej oraz jej duplikatu, wydaniem dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu
  oraz wydaniem duplikatu dyplomu ukończenia studiów i suplementu do dyplomu
  – określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 4. kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim – określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik numer 1 do Zarządzenia R/Z.0201-25/2019

Załącznik numer 2 do Zarządzenia R/Z.0201-25/2019

Załącznik numer 3 do Zarządzenia R/Z.0201-25/2019

Załącznik numer 4 do Zarządzenia R/Z.0201-25/2019

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.06.2019 12:05