Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2019

  • access_time Czerwiec 3, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

SD.011-3/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-22/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 28 maja 2019 roku

w sprawie: Programu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), § 57 ust. 3 Statutu Uczelni oraz zgodnie z Uchwałą nr 5/29.04.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Wprowadzam Program kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.
  2. Program, o którym mowa w ust. 1 został uzgodniony z Samorządem Doktorantów.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Załącznik do zarządzenia R/Z.0201-22/2019

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 03.06.2019 11:42