Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2020

  • access_time Marzec 19, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-10/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-21/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 16 marca 2020 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Neofilologii

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85), zgodnie z § 16 ust. 5 oraz § 48 ust. 1 i 2 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W strukturze Instytutu Neofilologii powołuje się redakcję czasopisma naukowego „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Russologica” (RSR).

§ 2

Redaktor naczelny redakcji czasopisma naukowego, o którym mowa w § 1, zostanie powołany zgodnie z § 48 ust. 3 Statutu.

§ 3

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2020 roku.

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 19.03.2020 11:45