Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2019

  • access_time maj 24, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

RSO.264-3/2019

Zarządzenie Nr R/Z.0201-19/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie: realizacji zadań wynikających z wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego CRP (stopień BRAVO-CRP)

Na podstawie § 57 ust. 3 lit. d) Statutu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2017 roku oraz w związku z:

– art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.);

– Ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. 2018 poz. 1401 t.j.);

– rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101);

– zarządzeniem Nr 68 Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP, załączonym do pisma Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 24 maja 2019 r (dalej: Zarządzenie),

w celu wykonania przedsięwzięć zawartych w Załączniku Nr II ust 2. pkt 1-3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP (Dz.U. 2016 poz. 1101) zarządzam, co następuje:

§ 1

Za koordynację realizacji zadań wynikających z wprowadzenia stopnia alarmowego, o którym mowa w Zarządzeniu w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (dalej: Uczelnia) czynię odpowiedzialnym Prorektora ds. Rozwoju.

§ 2

  1. Prorektor ds. Rozwoju powoła Zespół odpowiedzialny w Uczelni za realizację zadań wynikających z Zarządzenia.
  2. Na czele Zespołu, o którym mowa w ust. 1 stoi kierownik Centrum Obsługi Informatycznej.

§ 3

Kierownicy jednostek organizacyjnych Uczelni zobowiązani są do niezwłocznego informowania Kierownika Centrum Obsługi Informatycznej o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie jednostki organizacyjnej w zakresie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

§ 4

Po ustaniu przyczyn uzasadniających wprowadzenie stopnia alarmowego zobowiązuję Prorektora ds. Rozwoju do podjęcia działań mających na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania Uczelni.

§ 5

Za zabezpieczenie logistyczne wprowadzenia i uchylenia przedmiotowego stopnia alarmowego na Uczelni czynię odpowiedzialnym Kanclerza Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do dnia 27 maja 2019 roku do godziny 16.00.

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.05.2019 18:02