Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/2019

  • access_time Maj 24, 2019
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DN.4600-35/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-16/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 22 maja 2019 roku

w sprawie: rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych

Działając na podstawie art. 23 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), zgodnie z Uchwałą nr 12/29.04.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 29 kwietnia 2019 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam następujące rodzaje oraz minimalne i maksymalne liczby osób w grupach studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych:

Nazwa grupy Symbol Liczba studentów w grupie (min-max)
studia I stopnia oraz pierwsze trzy lata studiów jednolitych magisterskich studia II stopnia oraz ostatnie dwa lata studiów jednolitych magisterskich
Wykładowa W Wykład z danego kursu należy prowadzić wspólnie dla kilku kierunków/specjalności
Audytoryjna A nie mniej niż 20 nie mniej niż 15
Konwersatoryjna K 12-18 12-18
Laboratoryjna L 10-15 10-15
Seminaryjna S 5-8 5-8
Szkolna (ćwiczenia praktyczne w szkole) P 5-8 5-8

§ 2

  1. Ustalając minimalną liczbę osób w grupach na poszczególnych rocznikach studiów, kierownik jednostki badawczo-dydaktycznej zobligowany jest do uwzględnienia sytuacji finansowej jednostki.
  2. Na pierwszym roku studiów, ze względu na występujący spadek liczby studentów (będący wynikiem np. rezygnacji ze studiów, skreślenia z listy studentów itp.), zajęcia w grupach audytoryjnych należy planować w oparciu o maksymalną dopuszczoną niniejszym zarządzeniem liczebność.

§ 3

  1. Kierownicy jednostek badawczo-dydaktycznych są zobowiązani do dokonywania korekt liczby grup studenckich w trakcie semestrów.
  2. Kierownicy jednostek dydaktyczno-badawczych zobligowani są do przedstawiania Prorektorowi ds. Kształcenia za pośrednictwem Działu Nauczania i Współpracy z Oświatą wykazów wszystkich grup studenckich poszczególnych roczników i form studiów danego kierunku/specjalności według stanów na: 30 listopada oraz na 15 marca.
  3. W przypadku studiów rozpoczynających się w semestrze letnim wykazy podziału na grupy studenckie składane będą w terminach i według zasad określonych przez Prorektora ds. Kształcenia.

§ 4

W przypadkach uzasadnionych względami merytorycznymi (w tym bezpieczeństwa, np. zajęć terenowych) oraz w sytuacji, gdy liczba studentów danego rocznika, na danym kierunku/specjalności studiów nie daje możliwości spełnienia wymagań określonych w § 1 niniejszej uchwały, kierownik jednostki badawczo-dydaktycznej może wystąpić do Prorektora ds. Kształcenia z uzasadnionym wnioskiem o wydanie zgody na zmniejszoną/zwiększoną liczbę osób w grupach studenckich.

§ 5

Traci moc Zarządzenie Rektora Nr RZ.0201-24/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie rodzajów i liczebności grup studenckich na prowadzonych w Uczelni studiach wyższych.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje wszystkie roczniki studiów począwszy od roku akademickiego 2019/2020.

 

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 24.05.2019 07:41