Przejdź do treści Przejdź do menu

Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2020

  • access_time luty 17, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

R.011-1/20

Zarządzenie Nr R/Z.0201-13/2020

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 10 lutego 2020 roku

w sprawie: wprowadzenia Procedury przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz.U. z 2020, poz. 85) oraz w zw. z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (tj. Dz.U. 2016 poz. 1219), zgodnie z § 16 ust. 5 w zw. z § 6 ust. 1 pkt. 8 Statutu Uczelni, zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się Procedurę przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą pracowników, studentów, doktorantów, uczestników studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, zwanym dalej Uniwersytetem.

§ 3

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego oraz dobre obyczaje uniwersyteckie, ponadto wobec nauczycieli akademickich Kodeks etyki pracownika naukowego, opracowany przez Komisję ds. Etyki w Nauce i uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne PAN w dniu 1 grudnia 2016 r.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2020 roku.

Załącznik_do_zarządzenia_R_13_2020

Zarządzenie_R_13_2020_załącznik_Z

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 17.02.2020 06:26