Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-119/2019

  • access_time styczeń 22, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

DFKs.011-1/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-119/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.), art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj.  Dz.U. z 2019, poz. 351), zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji Uczelni wprowadza się zmiany do zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wprowadzonych zarządzeniem Rektora z dnia 18 grudnia 2018 r., Nr R/Z.0201-64/2018 wskazane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Pozostała treść Zarządzenia w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki) rachunkowości Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie nie ulega zmianie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku

Zarządzenie_R_119_2019_załącznik

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

 

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 22.01.2020 11:02