Archiwum

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2019

  • access_time styczeń 21, 2020
  • person Katarzyna Kruk
  • printer

BO.011-11/19

Zarządzenie Nr R/Z.0201-118/2019

Rektora

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Instytutu Sztuki Mediów

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668, z późn. zm) oraz zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. „Ośrodek Filmu dla Oświaty, Sztuki i Kultury Polskiej” (OFOSKP) działający dotychczas w strukturze Wydziału Sztuki zostaje włączony w strukturę Instytutu Sztuki Mediów i otrzymuje nazwę „Ośrodek Form Filmowych Instytutu Sztuki Mediów” (OFF).
  2. Regulamin Ośrodka, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Kierownik Ośrodka zostanie powołany przez Rektora na wniosek Dyrektora Instytutu Sztuki Mediów.

§ 3

Traci moc § 1 pkt 1) Zarządzenia Nr R/Z.0201-16/2015 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 16 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w strukturze organizacyjnej oraz Załącznik nr 1 do przedmiotowego Zarządzenia.

§ 4

W związku z zapisami § 1 zmianie ulega Regulamin Organizacyjny.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Zarządzenie_R_118_2019_załącznik

R e k t o r

Prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Wytworzył: prof. dr hab. Kazimierz Karolczak

Opublikował w BIP: Katarzyna Kruk

Data opublikowania: 21.01.2020 08:15